Kup zdjęcie

REGULAMIN

Regulamin
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu fotograficznego FOTOTEKA Filmoteki Narodowej oraz jego zasobów (w treści: Fototeka FN).

§ 1
O serwisie

 

1. Fototeka FN jest serwisem fotograficznym specjalizującym się w prezentacji i udostępnianiu fotosów filmowych z  zasobów Filmoteki Narodowej, związanych tematycznie z historią filmu polskiego.

2. Serwis przeznaczony jest dla wydawnictw prasowych, książkowych, multimedialnych, producentów filmowych, instytucji, firm, a także osób prywatnych.
 
§ 2
Rejestracja

 

1. Przeglądanie zamieszczonych zdjęć nie wymaga rejestracji. Prezentowane w serwisie Fototeka FN fotografie w każdej sytuacji podlegają ochronie prawa autorskiego.

2. W celu korzystania z części handlowej serwisu wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie właściwego formularza oraz akceptację warunków niniejszego Regulaminu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane umożliwiające identyfikację podmiotu (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej) zamierzającego korzystać z serwisu (Użytkownik). Osoba wysyłająca formularz rejestracyjny dla osób prywatnych potwierdza tym samym, że jest pełnoletnia. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza pracownik serwisu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia zasad współpracy oraz udostępnienia nazwy użytkownika i hasła.

3. Fototeka FN zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o rejestrację oraz zablokowania dostępu do serwisu handlowego w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem.

4. Wszelkie wątpliwości związane z rejestracją prosimy przesyłać pod adresem: foto@fn.org.pl
 
§ 3
Warunki zakupu i korzystania ze zdjęć

 

1. Użytkownik składając zamówienie obowiązany jest podać sposób wykorzystania materiału i jego zasięg (pole eksploatacji). Z uwagi na zróżnicowanie cen za udostępnienie materiału  w zależności od powyższych zmiennych oraz charakteru zdjęcia (normalne/unikatowe) zalecamy przed dokonaniem zakupu skorzystanie z opcji zapytanie o cenę dostępnej w Koszyku zamówień.

2. Każde zdjęcie posiada w opisie informację o właścicielu  praw autorskich. Użytkownik zakupujący zdjęcie zobowiązuje się do nabycia praw lub uzyskania zezwoleń wymaganych ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w tym  wizerunków osób zamieszczonych na zdjęciach, dla celów wskazanych przez niego w złożonym zamówieniu. Fototeka FN przystępuje do realizacji zamówienia na udostępnienie materiału nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania przez Użytkownika zgody na wykorzystanie materiału od właściciela praw autorskich lub uprawnionego do materiału na podstawie licencji.

3. Do czasu  nabycia praw i uzyskania zezwoleń,  wszelkie  wykorzystanie pobranych zdjęć i wizerunków nie może wykraczać  poza dozwolony użytek  chronionych utworów i  prawo do   wykorzystania  wizerunku  określone w Oddziale 3 Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

4. W przypadku wykorzystania zdjęć i wizerunków z naruszeniem przepisów  prawa, pobierający lub korzystający ze zdjęć  ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność prawną z tytułu ich nieuprawnionego wykorzystania oraz zobowiązuje się do zaspokojenia  wszelkich roszczeń  osób uprawnionych, a także  przejęcia  roszczeń  kierowanych z tego tytułu przeciwko Filmotece Narodowej.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania zdjęcia z serwisu, Użytkownik powinien zwrócić się do obsługi serwisu o dodatkowe informacje przed zamówieniem zdjęcia.

6. Użytkownik otrzymuje zamówione zdjęcia drogą elektroniczną lub po otrzymaniu stosownej informacji pobiera zdjęcia z serwera Filmoteki Narodowej.

7. Filmoteka Narodowa jest uprawniona  do  uzależnienia  udostępnienia materiału od dokonania wcześniej  wpłaty przez Użytkownika.

8. Fototeka FN udostępnia zakupione zdjęcia do jednorazowego wykorzystania (publikacji) bez praw do ich  archiwizowania, ani odstępowania osobom trzecim. Opublikowane zdjęcia powinny być podpisane według następującego wzoru: autor/właściciel praw autorskich/Filmoteka Narodowa; w przypadku kiedy nazwisko autora nie zostało oznaczone w opisie zdjęcia Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia podpisu: właściciel praw autorskich/Filmoteka Narodowa.

9. Udostępnione zdjęcia nie mogą być użyte w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w sposób naruszający dobra osobiste osób widocznych na zdjęciu. Zdjęcia zamieszczone w serwisie Fototeka FN nie mogą być wykorzystywane w kontekście negatywnym. Wykorzystanie zdjęć z serwisu do fotomontaży wymaga zgody Filmoteki Narodowej.

10. Zamówienia z niewłaściwymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione nie będą realizowane.
 
§ 4
Polityka prywatności

 

1. Wszelkie dane pozyskane przez Filmotekę Narodową na potrzeby realizacji zamówień i obsługi Użytkowników serwisu Fototeka FN nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Filmoteka Narodowa gwarantuje należytą ochronę danych Użytkowników, uzyskiwanych w procesie rejestracji firm i osób fizycznych i przechowywanych w serwisie Fototeka FN (http://fototeka.fn.org.pl). Podane w formularzu rejestracyjnym informacje są wykorzystywane przez Filmotekę Narodową do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami i prawidłowej obsługi składanych zamówień oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

3. Zarejestrowanemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie obsługę serwisu Fototeka FN (e-mail: foto@fn.org.pl)
 
§ 5
Uwagi końcowe

1. Twórcy serwisu dokładają dużej staranności, żeby opisy zdjęć  były rzetelne i kompletne, a obsługa serwisu spełniała oczekiwania naszych Użytkowników. Mimo podejmowanych starań  w opisach zdjęć mogą jednak pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które Filmoteka Narodowa nie ponosi odpowiedzialności.

2. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z wykorzystaniem zdjęć prezentowanych w serwisie należy kierować do Fototeki pod adresem elektronicznym foto@fn.org.pl lub tel.: 22 542-10-86, zaś komentarze dotyczące samych opisów (uwagi, propozycje uzupełnień, wysyłane z poziomu powiększenia zdjęcia) pod adresem cyfryzacja@fn.org.pl

3. Filmoteka Narodowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,  przy czym Użytkownik jest związany wersją obowiązującą w momencie używania serwisu Fototeka FN.

§ 6
Prawa autorskie

 

W ramach wykonywanych zadań upowszechniania kultury filmowej Filmoteka Narodowa publikuje zbiór zdjęć związanych z twórczością filmową polskich filmów i seriali. Przy każdym zdjęciu zawarta jest informacja o osobach autorsko uprawnionych do zdjęcia o takiej  zawartości jak udało się to ustalić na dzień publikacji zbioru lub adnotacja o braku takiej informacji.

Filmoteka Narodowa wzywa autorów lub osoby autorsko uprawnione do zdjęć, których dane nie zostały podane przy publikowanych zdjęciach do nawiązania kontaktu z Filmoteką Narodową w Warszawie i ujawnienia swoich praw.