Kup zdjęcie

INFORMACJA O RODO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy unijne w zakresie ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO). RODO ujednolica i w sposób bezpośredni reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo danych naszych subskrybentów, klientów i kontrahentów jest dla nas najwyższym priorytetem.
W szczególności kluczową kwestią jest zagwarantowanie prawidłowej realizacji praw osób, których dane dotyczą.

1. Czym jest RODO?
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

2. Od kiedy obowiązuje RODO?
Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.

3. Kto jest administratorem Państwa Danych Osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, adres: Wałbrzyska 3/5, kod pocztowy: 02-739 Warszawa.

4. Jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przez
administratora?
Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie
z zasadami:
a) legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;
b) rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
c) przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
d) ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;
e) minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;
f) prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe
w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
g) ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
h) integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
i) rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

5. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych na podstawie RODO,
przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób (dotyczy to w szczególności osób, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi „Newsletter” poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronach internetowych należących do FINA lub zarządzanych przez FINA)
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Czyje Dane osobowe gromadzimy?
Administrator gromadzi dane osobowe od różnych osób fizycznych w kontekście swojej
działalności, w tym od:

 • pracowników;
 • przedstawicieli naszych dostawców lub odbiorców, klientów i innych kontaktów biznesowych;
 • wykonawców;
 • współpracowników,
 • uczestników konkursów, warsztatów,
 • użytkowników naszych stron internetowych;
 • konsumentów;
 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób; oraz
 • osób ubiegających się o pracę.

7. W jaki sposób gromadzimy Państwa Dane osobowe?
Uzyskujemy Dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają. Na przykład gromadzimy Dane osobowe, gdy Państwo:

 • odwiedzają nasze strony internetowe lub wypełniają jeden z naszych formularz internetowych;
 •  kontaktują się z nami lub proszą o informacje w inny sposób;
 • odwiedzają naszą siedzibę;
 • składają u nas zamówienie;
 • podają nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób;
 • wypełniają ankietę;
 • komunikują się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych, aplikacji innych firm lub podobnych technologii.

8. Jakie Dane osobowe zbieramy?
FINA może gromadzić od Państwa szereg Danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegóły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań). Kiedy korzystają Państwo z naszych witryn, zbieramy pewne standardowe informacje, które są wysyłane przez Państwa przeglądarkę do naszej witryny. Są to informacje techniczne, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język, ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i wszelkie odsyłające adresy stron internetowych.

9. Cele, dla których przetwarzamy Państwa Dane osobowe
Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • dostarczanie Państwu informacji o produktach i usługach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty i usługi;
 • przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania;
 • prowadzenie badań, promocji i marketingu;
 • przekazywanie Państwu biuletynów elektronicznych;
 • wysłanie wiadomości e-mail;
 • powiadamianie o wszelkich zmianach w Państwa usługach i dostarczanie informacji na temat podobnych towarów i usług, które mogą być interesujące;
 • komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi;
 • umożliwienie udziału w promocjach, loteriach, konkursach, warsztatach;
 • administrowanie naszymi stronami internetowymi i pomoc w ulepszaniu naszych produktów i usług;
 • umożliwienie zgłaszania problemów z naszymi stronami internetowymi;
 • przeprowadzanie analiz w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami; oraz
 • inne cele biznesowe, w tym: negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów oraz ich rejestrowanie i rozliczanie.

10. Bezpieczeństwo Danych osobowych
Podejmujemy dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub
wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

11. Przechowywanie Danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej, a zatem okres ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

12. Prawa, które Państwu przysługują
Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają prawa osobom fizycznym w odniesieniu do Danych osobowych na ich temat, które są w posiadaniu Administratora Jeśli chcą Państwo np. zażądać kopii Danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.
Jeżeli zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas informacji handlowych – pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie – mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, klikając łącze „zrezygnuj” znajdujące się na dole każdej handlowej wiadomości e-mail i aktualizując preferencje, lub kontaktując się z nami pod adresem: iod@fina.gov.pl.


13. Uzyskiwanie dostępu do informacji i ich korygowanie
Dokładność i aktualność informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem. Prosimy o
poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: iod@fina.gov.pl .

14. Zmiany w niniejszej Informacji
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Informacji w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej Informacji na naszych stronach internetowych lub stronach internetowych zarządzanych przez FINA. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można
kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem pocztowym siedziby Administratora, jak również adresem pocztowym Administratora przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa oraz elektronicznie poprzez adres e-mail:
iod@fina.gov.pl.
Szczegółowe zasady dotyczące polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych u Administratora są wprowadzone na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Dyrektora FINA.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739), przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się:

 • w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Administratora polegających na wypełnianiu zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit e) RODO, z uwzględnieniem art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
 • w celach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych – wizerunek może być upubliczniony na oficjalnych kanałach informacyjnych Administratora: np. strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, inne nośniki, materiały drukowane, c o j est p rawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a) i f) RODO, z uwzględnieniem art. 8 1 U stawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • w celu udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celach archiwalnych będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora dotyczącym zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 • przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas,
 • przez okres niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, przez okres ważności tych celów albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów
przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody.

Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się IOD w sposób opisany powyżej.

Obowiązek podania danych
Podanie danych w zakresie numeru telefonu, adresu korespondencyjnego i adresu i adresu a-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktowania się z Panią/Panem celem informowania o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Administratora w ramach realizacji celów statutowych. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska jest
niezbędne do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora.