Kup zdjęcie

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu fotograficznego FOTOTEKA Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz jego zasobów (w treści: Fototeka FINA).


§1
O serwisie

1. Fototeka FINA jest serwisem fotograficznym specjalizującym się w prezentacji i udostępnianiu fotosów filmowych z  zasobów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, związanych tematycznie z historią filmu polskiego.


2. Serwis przeznaczony jest dla wydawnictw prasowych, książkowych, multimedialnych, producentów filmowych, instytucji, firm, a także osób prywatnych.


§ 2
Rejestracja

1. Przeglądanie zamieszczonych zdjęć nie wymaga rejestracji. Prezentowane w serwisie Fototeka FINA fotografie w każdej sytuacji podlegają ochronie prawa autorskiego.

2. W celu korzystania z części handlowej serwisu wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie właściwego formularza oraz akceptację warunków niniejszego Regulaminu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane umożliwiające identyfikację podmiotu (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej) zamierzającego korzystać z serwisu (Użytkownik). Osoba wysyłająca formularz rejestracyjny dla osób prywatnych potwierdza tym samym, że jest pełnoletnia. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza pracownik serwisu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia zasad współpracy oraz udostępnienia nazwy użytkownika i hasła.

3. Fototeka FINA zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o rejestrację oraz zablokowania dostępu do serwisu handlowego w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem.

4. Wszelkie wątpliwości związane z rejestracją prosimy przesyłać pod adresem: foto@fina.gov.pl


§ 3
Warunki zakupu i korzystania ze zdjęć

1. Użytkownik składając zamówienie obowiązany jest podać sposób wykorzystania materiału i jego zasięg (pole eksploatacji). Z uwagi na zróżnicowanie cen za udostępnienie materiału  w zależności od powyższych zmiennych oraz charakteru zdjęcia (normalne/unikatowe) zalecamy przed dokonaniem zakupu skorzystanie z opcji zapytanie o cenę dostępnej w Koszyku zamówień.

2. Każde zdjęcie posiada w opisie informację o właścicielu  praw autorskich. Użytkownik zakupujący zdjęcie zobowiązuje się do nabycia praw lub uzyskania zezwoleń wymaganych ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w tym  wizerunków osób zamieszczonych na zdjęciach, dla celów wskazanych przez niego w złożonym zamówieniu. Fototeka FINA przystępuje do realizacji zamówienia na udostępnienie materiału nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania przez Użytkownika zgody na wykorzystanie materiału od właściciela praw autorskich lub uprawnionego do materiału na podstawie licencji.


3. Do czasu nabycia praw i uzyskania zezwoleń, wszelkie wykorzystanie pobranych zdjęć i wizerunków nie może wykraczać poza dozwolony użytek chronionych utworów i  prawo do wykorzystania wizerunku określone w Oddziale 3 Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. W przypadku wykorzystania zdjęć i wizerunków z naruszeniem przepisów prawa, pobierający lub korzystający ze zdjęć ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność prawną z tytułu ich nieuprawnionego wykorzystania oraz zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób uprawnionych, a także przejęcia roszczeń kierowanych z tego tytułu przeciwko Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania zdjęcia z serwisu, Użytkownik powinien zwrócić się do obsługi serwisu o dodatkowe informacje przed zamówieniem zdjęcia.

6. Użytkownik otrzymuje zamówione zdjęcia drogą elektroniczną lub po otrzymaniu stosownej informacji pobiera zdjęcia z serwera Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

7. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny jest uprawniona  do  uzależnienia  udostępnienia materiału od dokonania wcześniej  wpłaty przez Użytkownika.

8. Fototeka FINA udostępnia zakupione zdjęcia do jednorazowego wykorzystania (publikacji) bez praw do ich  archiwizowania, ani odstępowania osobom trzecim. Opublikowane zdjęcia powinny być podpisane według następującego wzoru: autor/właściciel praw/Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny; w przypadku kiedy nazwisko autora nie zostało oznaczone w opisie zdjęcia Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia podpisu: właściciel praw/Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

9. Udostępnione zdjęcia nie mogą być użyte w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w sposób naruszający dobra osobiste osób widocznych na zdjęciu. Zdjęcia zamieszczone w serwisie Fototeka FINA nie mogą być wykorzystywane w kontekście negatywnym. Wykorzystanie zdjęć z serwisu do fotomontaży wymaga zgody Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

10. Zamówienia z niewłaściwymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione nie będą realizowane.


§ 4
Polityka prywatności

1. Wszelkie dane pozyskane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny na potrzeby realizacji zamówień i obsługi Użytkowników serwisu Fototeka FINA nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny gwarantuje należytą ochronę danych Użytkowników, uzyskiwanych w procesie rejestracji firm i osób fizycznych i przechowywanych w serwisie Fototeka FINA (https://fototeka.fn.org.pl). Podane w formularzu rejestracyjnym informacje są wykorzystywane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami i prawidłowej obsługi składanych zamówień oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

3. Zarejestrowanemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie obsługę serwisu Fototeka FINA (e-mail: foto@fina.gov.pl).

 
§ 5
Uwagi końcowe

1. Twórcy serwisu dokładają dużej staranności, żeby opisy zdjęć  były rzetelne i kompletne, a obsługa serwisu spełniała oczekiwania naszych Użytkowników. Mimo podejmowanych starań w opisach zdjęć mogą jednak pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny nie ponosi odpowiedzialności.

2. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z wykorzystaniem zdjęć prezentowanych w serwisie należy kierować do Fototeki FINA pod adresem elektronicznym foto@fina.gov.pl lub tel.: +48 22 182 48 76, zaś komentarze dotyczące samych opisów (uwagi, propozycje uzupełnień, wysyłane z poziomu powiększenia zdjęcia) pod adresem fototeka@fina.gov.pl

3. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,  przy czym Użytkownik jest związany wersją obowiązującą w momencie używania serwisu Fototeka FINA.
 

§ 6
Prawa autorskie

1. W ramach wykonywanych zadań upowszechniania kultury filmowej Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny publikuje zbiór zdjęć związanych z twórczością filmową polskich filmów i seriali. Przy każdym zdjęciu zawarta jest informacja o osobach autorsko uprawnionych do zdjęcia o takiej  zawartości jak udało się to ustalić na dzień publikacji zbioru lub adnotacja o braku takiej informacji.

 

2. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wzywa autorów lub osoby autorsko uprawnione do zdjęć, których dane nie zostały podane przy publikowanych zdjęciach do nawiązania kontaktu z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w Warszawie i ujawnienia swoich praw.