Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Fototeka.fn.org.pl

 

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fototeka.fn.org.pl.

 


 

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-09-25

 


 

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 

strona nie spełnia wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych wymienionych w Załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848)

 

Strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Modyfikacja strony zgodnej z wymogami WCAG 2.0 będą sukcesywnie wprowadzane przez redakcję portalu.


 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.05.2020 r. Deklaracja powstała na podstawie samooceny przeprowadzonej w FINA.

  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dostepnosc@fina.gov.pl. Kontaktować można się także sms-owo pisząc na numer telefonu +48 723 510 062. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.